آتلیه معماری

مهندس مرجان احمدی

مهندس منا سوری

مهندس مینا حسینی

 مهندس مریم معماری

آتلیه سازه

مهندس مهدی امیری

مهندس شیما عید زاده

مهندس مهدیه شعبانی

 مهندس حوری حفاری

آتلیه تأسیسات

مهندس عبدالرزاق غفوری

مهندس ابراهیم حسن کمالی

مهندس مریم بخشی

گروه نظارت

مهندس محمد امین هادیان

مهندس پیمان سلیمان نیا

مهندس مصطفی دامن دریا

مهندس ماشاالله ناظری

مهندس محسن عباس زاده جهرمی

مهندس مهدی جعفری

 امور مالی

خانم منیره سلیمانیان

آقای احمد زاهری

آقای اسماعیل نظری

آقای مهدی زاهری

 همکاران دفتری

خانم فاطمه کریمی

خانم زهرا نریمانی

 واحد فروش

آقای محمد مفیدنیا

آقای مسعود خیام

آقای کاظم رئیسی سرخونی

آقای یعقوب دامور