در سال 1382، با هدف جبران کمبود تیم های فنی و مهندسی مشاور در استان هرمزگان و جذب نیروهای تحصیلکرده بومی و محلی واستفاده از ظرفیت ها و قابلیت های آنها، این شرکت را به عنوان اولین شرکت مهندسان مشاور رتبه بندی شده در استان هرمزگان پایه گذاری کردیم.
احیا و باززنده سازی معماری بومی و سنتی منطقه و نیز تخصصی سازی فروش مصالح ساختمانی به صورت ایجاد یک کلینیک ساختمانی به منظور استفاده بیشتر و راحت تر از فن آوری های نوین و خاص مصالح در قالب اخذ نمایندگی از شرکت های تولید کننده از اهداف تأسیس این شرکت بوده است.