1. مهندس محمدرضا ترابی (مدیرعامل)
  2. مهندس حسین نجفی (رئیس هیئت مدیره)
  3. مهندس فرشاد استاد (نائب رئیس هیئت مدیره)

در ادامه، معرفي مختصري ارائه مي‌گردد :

1- مهندس محمدرضا ترابی (مدیرعامل)
لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1370

سوابق كاري شخصی تا زمان تأسیس شرکت :
ـ دفتر فني استانداري هرمزگان (كارشناس واحد نظارت و واحد محاسبات)
ـ شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان (كارشناس دفتر فني)
ـ مشاركت كيسون و كاپيس در طرح فاضلاب بندرعباس ( مهندس اجرائي)
ـ اداره كل عمران جزاير جنوب (مسئول دفتر فني)
ـ شركت جهش ساز وابسته به جهاد دانشگاهي صنعتي شريف (مسئول واحد نصب)
ـ عضو هيئت مديره سازمان مهندسي استان هرمزگان
ـ عضو هيئت رئيسه گروه تخصصي ساختمان نظام مهندسي استان هرمزگان
ـ مدرس درس بتن آموزشكده فني شهيد كراني
ـ مهندسين مشاور جامع تكنيك (ناظر مقيم)
- مدیریت عامل مهندسین مشاور توسعه ساحل دریا از تاریخ 1383 تا کنون

 

 

2- مهندس حسین نجفی (رئیس هیئت مدیره)
لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه تبریز در سال 1370

سوابق كاري شخصی تا زمان تأسیس شرکت :
ـ دفتر فني استانداري هرمزگان ( سرپرست واحد نظارت و واحد محاسبات )
ـ  اداره ساختمان بانك ملي ايران ( ناظر مقيم استان هرمزگان )
ـ دفتر فني و مهندسي شايان ( مسئول واحد محاسبات و نظارت )
- مدیریت بخش سازه مهندسین مشاورتوسعه ساحل دریا از سال 1383 تا کنون

 

3- مهندس فرشاد استاد (نائب رئیس هیئت مدیره)
فوق لیسانس معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1375

سوابق كاري شخصی تا زمان تأسیس شرکت :
ـ شركتهاي ساختماني و مهندسين مشاور ( طراح و ناظر ساختمانهاي تجاري و مسكوني )
ـ همكاري در تهيه طرح مطالعاتي شهرهاي تگور ، قصر قند ، نيكشهر استان سيستان و بلوچستان
ـ سرپرست كارگاه مجتمع استيجاري به شرط تمليك 230 واحدي گلستان در بندرعباس
ـ دادگستري استان هرمزگان ( ناظر پروژه هاي استان )
ـ شركت ساختماني ساحل آموت ( آرشيتكت و مسئول واحد طراحي)
- مدیریت بخش معماری و شهرسازی شرکت مهندسین مشاور توسعه ساحل دریا از سال 1383 تا کنون